osvědčení kvality

Chemila, spol. s r.o. je společnost založená Společenskou smlouvou ze dne 17.6.1996.
 

Chemila, spol. s r.o. vznikla za účelem provozování laboratorní činnosti. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku ke dni 3.7.1996 Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 23984. Od počátku vzniku veškerá laboratorní činnost je vedena v souladu s požadavky platných norem. Laboratoř se pravidelně účastní mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. Laboratoř byla již v minulosti prověřena několika orgány, o čemž svědčí udělená osvědčení:

 

  • Osvědčení o akreditaci č. 672/2013 pro zkušební laboratoř č. 1273 (uděleno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s)

 

Osvědčení o akreditaci 672 - 2013.pdf

 

  • Osvědčení o akreditaci č. 729/2013 pro Laboratoř lékařské genetiky č. 8287 (uděleno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s) podle ČSN EN ISO 15189:2007.
 

 

  • Osvědčení o akreditaci č. 780/2013 pro certifikaci výrobků č. 3199 (uděleno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.)

 

AC1.pdf AC 2.pdfAC3.pdf

 

  • Rozhodnutí č. 7/2011 o autorizaci k činnostem při posuzování shody výrobků (neaktivních zdravotnických prostředků pro dezinfekci, čištění a oplachy) pod evidenčním číslem autorizované osoby AO 261 (uděleno Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví - ÚNMZ).

 

autorizace1.pdfautorizace2.pdfautorizace3.pdf

 

  • Sdělením European Union Designating Authority, DG ENTR, byla do informačního systému NANDO zařazena notifikace AO 261, Chemila, spol. s r.o., pro oblast zdravotnických prostředků. Notifikované osobě bylo přiděleno identifikační číslo notifikované osoby NB 2291. Tím došlo k oficiálnímu oznámení Evropské komisi a členským státům EU a Chemila, spol. s r.o. může působit jako notifikovaná osoba v rozsahu uvedeném v rozhodnutí ÚNMZ.

 

ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=notification.pdf&dir_id=13&ntf_id=209781 


 
  • Osvědčení o správné činnosti laboratoře č. 215/97/99 "Mikrobiologie poživatin" (uděleno akreditačním střediskem laboratoří pro rozbory složek životního a pracovního prostředí a lékařské mikrobiologie při Státním zdravotním ústavu v Praze)

 

  • Osvědčení o správné činnosti laboratoře č. 249/98/2000 "Fyzikálně-chemický a mikrobiologický rozbor pitné vody" (uděleno akreditačním střediskem laboratoří pro rozbory složek životního a pracovního prostředí a lékařské mikrobiologie při Státním zdravotním ústavu v Praze)

 

  • Povolení činnosti provádět chemické, fyzikálně chemické a mikrobiologické zkoušky čistoty čištěné vody podle ČL pro zdravotnická zařízení (povoleno Státním ústavem pro kontrolu léčiv v Brně).

 

V návaznosti na uvedené skutečnosti má Chemila, spol. s r.o. zaveden a zdokumentován pro laboratorní činnosti systém jakosti ve shodě s požadavky na akreditované zkušební laboratoře. Vrcholovým dokumentem potvrzujícím správnost prováděných činností je příručka jakosti, která souhrnně popisuje zavedený systém jakosti ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17 025. Chemila, spol. s r.o., po prověření Ministerstvem životního prostředí obdržela "OSVĚDČENÍ O DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE".: 

Osvědčení SLP ČJ 2013.pdf (309719)

 

Prohlášení o politice kvality.pdf (132 kB)