hodnocení bezpečnosti biocidů a dezinfekcí klasifikovaných jako zdravotnické prostředky

hodnocení bezpečnosti biocidů a dezinfekcí klasifikovaných jako zdravotnické prostředky
Hodnocení bezpečnosti provádíme na základě této legislativy:

 

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 3/105/ES a 2000/21/ES
  • Nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým  se  stanoví  technické  požadavky  na zdravotnické prostředky a kterým  se  mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení  vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích  na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (změna: 212/2007 Sb., změna: 245/2009 Sb., změna: 65/2011 Sb.)
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání