toxikologické in vitro testy

toxikologické in vitro testy

Provádíme in vitro stanovení cytotoxicity a kožní dráždivosti a žíravosti chemických látek a výrobků.

 

in vitro testy kožní dráždivosti

Provádíme laboratorní testování dráždivého potenciálu chemických látek na modelu umělé kůže EpiDerm SIT (EPI-200), Mattek, které nahrazuje obdobné in vivo testování na králících.
Dráždění kůže je definováno jako tvorba reverzibilního poškození kůže neimunogenního charakteru po použití zkoušené látky až po dobu 4 hodin. Projevuje se zánětlivou reakcí a typickými klinickými reakcemi spojenými se zánětem (erytém, edém, svědění a bolest).
Testování provádíme podle následující legislativy a postupů:


• Věstník č. 761/2009, příloha III, B.46: Dráždění kůže in vitro: Zkouška pomocí modelu rekonstruované lidské epidermis
• OECD Guidelines for testing chemicals: TG 439 (In Vitro Skin Irritation: Reconstructed Human Epidermis Test Method)


Zkušební materiál může být složen z pevných látek, kapalin, polotuhých látek a vosků. Metoda není validována pro plyny, aerosoly a vysoce těkavé látky.

 

in vitro testy kožní žíravosti:

Provádíme laboratorní testování žíravého potenciálu chemických látek na modelu umělé kůže EpiDerm SCT (EPI-200), Mattek.
"Žíravostí pro kůži" se rozumí vyvolání nevratného poškození kůže, totiž viditelné nekrózy pokožky zasahující do škáry, po působení zkoušené látky po dobu až 4 hodin.
Testování provádíme podle následující legislativy a postupů:


• Nařízení Komise (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, B.40a: Leptavé účinky na kůži in vitro: Zkouška pomocí modelu lidské kůže.
• OECD Guidelines for testing chemicals: TG 431 (In Vitro Skin Corrosion: Human Skin Model Test)

 

Zkušební materiál může být složen z pevných látek, kapalin, polotuhých látek a vosků. Metoda není validována pro plyny, aerosoly a vysoce těkavé látky.

 

in vitro testy cytotoxicity:

Provádíme laboratorní testování potenciální cytotoxicity zdravotnických prostředků, chemických látek, kosmetických prostředků, PBU, výrobků pro děti do 3 let, osobních ochranných prostředků a hraček.


Testování provádíme podle následující legislativy:


ČSN EN ISO 10993-5: Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 5: Zkoušky na cytotoxicitu in vitro